bez rytyny

Wojciech Ligęza, Bez rutyny

Nowe pozycje Biblioteki Pana Cogito

Wojciech Ligęza

Bez rutyny

O poezji Wisławy Szymborskiej

i Zbigniewa Herberta

 

 

 

Kilka zdań na wstępie

Część I

Szymborska

 • W pułapce bytu (tematy)
 • Historia naturalna
 • Obcość i bliskość
 • Zamiast traktatu poetyckiego (wokół Recenzji z nienapisanego wiersza)
 • Żart rekomendacja powagi. O humorze poetyckim oraz zabawach słowem i obrazem
 • „Nowy pępek na brzuchu artysty”. O wierszu Wizerunek
 • Pamięć i czas w późnych wierszach noblistki
 • Wspominać z wdzięcznością                        

Część II

Herbert

 • Herbert a muzyka
 • Historia muzyki według Pana Cogito
 • Elegie Zbigniewa Herberta
 • Inicjacje dzieciństwa i zbrodniczy duch dziejów (O Elegii na odejście pióra atramentu lampyElegy for the Departure of the Pen the Ink the Lamp;
 • Zawieszone podróże w zaświaty (Ankhenaton i Nefertiti)

Część III

Szymborska i Herbert

 • Dwie Isadory
 • Sen kamienia, tautologie natury

 

Wojciech Ligęza

 Without Routine

The Poetry of Wisława Szymborska

and Zbigniew Herbert

 

 

 

A few words of introduction

 

Part I

Szymborska

 • In the trap of being (themes)
 • Natural history
 • Proximity and alienation
 • Instead of a poetic treaty (concerning The review of an unwritten poem)
 • A joke – a recommendation of seriousness. About poetic humour, image and word games.
 • “A new navel on the artist’s belly.” About the poem Image
 • Memories and time in the laureate’s later poems
 • Remembering with gratitude

Part II

Herbert

 • Herbert and music
 • The history of music according to Mister Cogito
 • Zbigniew Herbert’s elegies
 • The initiation of childhood and the criminal spirit of history (About the Elegy for the Departure of the Pen the Ink the Lamp)
 • Suspended journeys to the afterlife (Ankhenaton and Nefertiti)

Part III

Szymborska and Herbert

 • The two Isadoras
 • A Stone’s Sleep. Tautologies of Nature

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

orna