Liryka i fenomenologia

Liryka i fenomenologia

Zbigniew Herbert i Tadeusz Różewicz

w kręgu myśli Ingardenowskiej

Liryka i fenomenologia. Zbigniew Herbert i Tadeusz Różewicz w kręgu myśli Ingardenowskiej, red. J. M. Ruszar i D. Siwor, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków 2016

 

okładka

Liryka i fenomenologia

Zamiast wstępu:

 • Jolanta Dudek, Miejsce Romana Ingardena w badaniach literackich

 

Różewicz i fenomenologia

 • Jakub Z. Lichański, Tadeusz Różewicz Wiersze: perspektywa fenomenologiczna. Wstęp do analizy
 • Michał Januszkiewicz, Fenomenologia hermeneutyczna i literatura. Przypadek pewnego wiersza Tadeusza Różewicza
 • Krystyna Latawiec, Ludzkie kryjówki w poezji Tadeusza Różewicza

Herbert i fenomenologia

 • Agnieszka Łazicka, Wokół uznania realności świata. Poezja Zbigniewa Herberta a fenomenologia Romana Ingardena
 • Anna Hajduk, Wiersz Substancja Zbigniewa Herberta w świetle szkicu Człowiek i jego rzeczywistość Romana Ingardena
 • Beata Garlej, Emocjonalny wymiar konkretyzacji estetycznej w Elegii na odejście pióra atramentu lampy

Poezja ekfrazy i muzeum wyobraźni

 • Tomasz Tomasik, Ékphrasis. Między fenomenologią a hermeneutyką dzieła sztuki (na przykładzie Zbigniewa Herberta)
 • Anna Stec-Jasik, „Bez rosy ludzkiego strachu”. O wierszu Fra Angelico: Męczeństwo świętych Kosmy i Damiana Zbigniewa Herberta
 • Małgorzata Peroń, „Zgasić światło – słuchać” .Rembrandt w poezji ks. Janusza St. Pasierba
 • Marta Smolińska, Herbert w gęstej pokrzywie wycieczki. Uwagi o stosunku poety do muzeum
 • Piotr Siemaszko,Piękno jako odpowiedź. O malarskich fascynacjach Zbigniewa Herberta
 • Agata Stankowska, Między narracją a obrazem. Zbigniew Herbert jako antropolog historii
 • Karol Hryniewicz, Jak „kawałek deski”? Kilka uwag o władzy wyobraźni w poezji Zbigniewa Herberta

Varia

 • Radosław Sioma, „Zmysł udziału”. O kilku wierszach nie tylko Zbigniewa Herberta
 • Mateusz Antoniuk, Dlaczego mowa Tersytesa była „kapitalna”, czyli mała glosa do tematu „Herbert czyta Wyspiańskiego”
 • Izabela Piskorska, Poetyckie echa Tadeusza Różewicza i Jerzego Nowosielskiego rozmów o sztuce
 • Józef Maria Ruszar, Niemożliwe odpuszczenie grzechów. Biel Tadeusza Różewicza

 

 logotyp-krakow_cmyk_transparentne

Lyric poetry and phenomenology

 

In place of an introduction:

 

 • Jolanta Dudek, The Place of Roman Ingarden in Literary Analysis

 

 Różewicz and phenomenology

 • Jakub Z. Lichański, Tadeusz Różewicz Poems: A Phenomenological Perspective. An Introduction to Analysis.
 • Michał Januszkiewicz, Hermeneutic Phenomenology and Literature: The Case of a Certain Poem by Tadeusz Różewicz
 • Krystyna Latawiec, Human Hideouts in the Poetry of Tadeusz Różewicz

 

Herbert and phenomenology

 • Agnieszka Łazicka, On Recognition of the World’s Reality: The Poetry of Zbigniew Herbert and the Phenomenology of Roman Ingarden
 • Anna Hajduk, Zbigniew Herbert’s ‘Substance’ in the Context of Roman Ingarden’s Article ‘Man and His Reality’
 • Beata Garlej, The Emotional Dimension of Aesthetic Concretization in ‘Elegy for the Departure of Pen Ink and Lamp’

 

The poetry of ekphrasis and the museum of the imagination

 • Tomasz Tomasik, Ékphrasis: Between the Phenomenology and Hermeneutics of a Work of Art (Based on Zbigniew Herbert)
 • Anna Stec-Jasik, ‘Without the dew of human fear’: On Zbigniew Herbert’s ‘Fra Angelico: The Martyrdom of Saints Cosmas and Damian’
 • Małgorzata Peroń, ‘Turn out the light – listen’: Rembrandt in the Poetry of Father Janusz St. Pasierb
 • Marta Smolińska, Herbert in the Thick Nettle of a Tour: Notes on the Poet’s Attitude towards the Museum
 • Piotr Siemaszko, Beauty as an Answer: On the Painterly Fascinations of Zbigniew Herbert
 • Agata Stankowska, Between Narration and Image: Zbigniew Herbert as an Anthropologist of History
 • Karol Hryniewicz, Like a ‘piece of board’? Several Remarks on the Power of Imagination in the Poetry of Zbigniew Herbert

 

Miscellaneous articles

 • Radosław Sioma, A ‘Sense of Taking Part’: On Several Poems, Not Only by Zbigniew Herbert
 • Mateusz Antoniuk, Why Thersites’ Speech was ‘Brilliant’, or a Short Note on ‘Herbert Reads Wyspiański’
 • Izabela Piskorska, The Poetic Echoes of Tadeusz Różewicz and Jerzy Nowosielski’s Conversations on Art
 • Józef Maria Ruszar, The Impossible Forgiveness of Sins: Tadeusz Różewicz’s ‘White’