tytuł

Józef Maria Ruszar, Ekonomia jako temat literacki

Nowe pozycje Biblioteki Pana Cogito

ekonomia-jako-temat

 

Józef Maria Ruszar

Wytarty profil rzymskich monet

Ekonomia jako temat literacki

w twórczości Zbigniewa Herberta

 

 

Wstęp. Łzy rzeczy

Roboty publiczne Peryklesa

 • Kłopoty z CPI
 • Starożytność i keynesizm
 • Wielka kolonizacja

Rzymska katastrofa gospodarcza 

 • Dochody i inflacja
 • Dlaczego Rzym upadł?
 • Bezmyślna ekonomia
 • Historia gospodarki rzymskiej
 • Globalny elektorat
 • Gospodarcza wartość pax romana
 • Gospodarskie oko poety

Kamień na wieży katedry

 • Przegląd dyscyplin ekonomicznych
 • Kariera magistra lapidorum
 • Gospodarcza dynamika średniowiecza
 • Król-fałszerz i miejskie republiki

Pean na cześć rynku i wolnej konkurencji 

 • Rynek jako mecenas
 • Rynkowe mechanizmy
 • Kulisy raju
 • Eseje Herberta a współczesne trendy handlowe

Tulipany w bańce popytowej 

 • Spekulacja jako choroba
 • Bąble a tani kapitał
 • Współczesna ocena spekulacji

Księgowa uczciwość opisu świata 

 • Drobne uszczypliwości
 • Bitwa o handel
 • Cywilizacyjny cud buchalterii
 • Pogranicze etyki i rachunkowości

Zakończenie. Literatura, piękno i kapitalizm 

 • Tradycja Annales
 • The New Economic Criticism
 • Katastrofizm historyczny i cywilizacja jako nadzieja
 • Piękno, ekonomia i okno na świat

ekonomia-jako-temat

 

Józef Maria Ruszar

The Worn Profile of Roman Coins

Economy as a Literary Subject

in the Works of Zbigniew Herbert

 

Introduction. The tears of things

Pericles’ public works

 • Problems with the CPI
 • Antiquity and Keynesianism
 • The great colonisation

The Roman economic crisis

 • Income and inflation
 • Why did Rome fall?
 • A senseless economy
 • The history of the Roman economy
 • A global electorate
 • The economic value of the Pax Romana
 • The poet’s economic eye

The stone on the cathedral tower

 • An overview of economic disciplines
 • The career of a magister lapidorum
 • Economic dynamics of the Middle Ages
 • The counterfeiter king and the city-republics

A paean to the market and free competition

 • The market as patron
 • Market mechanisms
 • Behind the scenes of paradise
 • Herbert’s essays and contemporary commercial trends

Tulips in the demand bubble

 • Speculation as a disease
 • Bubbles and cheap capital
 • A contemporary view of speculation

An accountant’s honest description of the world

 • Some small, cutting remarks
 • The battle for trade
 • Bookkeeping: miracle of civilization
 • The borderline between ethics and accounting

Conclusion. Literature, beauty and capitalism

 • The tradition of the Annales
 • The New Economic Criticism
 • Historical catastrophism and civilization as hope
 • Beauty, economics and a window to the world

ekonomia-jako-temat